HTFE

HTFE

他的全部讨论

【华泰金工林晓明团队】上周标的价格下降,隐含波动率上升——衍生品周报20210228

林晓明    S0570516010001    
             SFC No. BPY421     研究员
李   聪    S0570519080001    研究员
韩   晳    S0570520100006    研究员
王佳星    S0570119090074    联系人
报告发布时间:2021年2月28日
摘...

【华泰金工林晓明团队】嘉实核心成长A募得141亿份——华泰金工FOF投资周报20201031

林晓明    S0570516010001
             SFC No. BPY421      研究员
黄晓彬    S0570516070001    研究员
刘依苇    S0570119090123    联系人
源洁莹    S0570119080125    联系人
报告发布时间:2020年10月31日
摘要
上周多数基...

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,波动率下降——期权期货周报20201101

林晓明    S0570516010001
             SFC No. BPY421      研究员
李   聪    S0570519080001    研究员
韩   晳    S0570118090078    联系人
王佳星    S0570119090074    联系人
报告发布时间:2020年11月1日
摘要
上周期...

【华泰金工林晓明团队】鹏华成长智选发行份额超120亿——华泰金工FOF投资周报20201024

林晓明    S0570516010001    
             SFC No. BPY421     研究员
黄晓彬    S0570516070001    研究员
刘依苇    S0570119090123    联系人
源洁莹    S0570119080125    联系人
报告发布时间:2020年10月25日
摘要
上周...