JasperSUN

JasperSUN

敢于认错

他的全部讨论

完事了[鼓鼓掌]查看全文

牛市来了, 自己的重仓股反而不涨该怎么办?[想一下]查看全文

大神,国债后续怎么看?查看全文

降了点杠杆,现在只有总资产的1/3了。三月底的时候杠杆占了2/3,真是提心吊胆...查看全文

牛市追高策略:买delta大于0.3的近月call,仓位不超过2%查看全文

早就预料到今天风格切换的,你为啥不买看涨期权呢?[呵呵]查看全文

0增长的公司、卖资产分红的公司,怎么涨起来就怎么跌回去[摊手]查看全文

大佬买一个公司可能是看重协同效应,小散买一个国企能有协同效应吗[为什么]查看全文

去年沪深300涨了接近40%, 也没什么人吹牛市啊[为什么]查看全文

用peg模型,我们很容易低估高增长股票的价值,高估低增长股票的价值。查看全文

感觉机会不太好找了查看全文

融资利率下降能带来年化10%的增长吗,不看好行业空间的公司能有多少再投资率?说到底还是静态反转因子投资[滴汗]查看全文

上半年最大回撤200万,现在还亏着,下半年我还有机会吗[可怜]查看全文

//@互联网怪盗团: 毫无疑问,MCN是一条非常差的赛道,商业模式有很大的问题。查看全文

如果只是为了考试,平时不学习都没事,考前刷真题就够了[捂脸]查看全文

部分企业的高PE可以用确定性溢价+高增长来解释,不同估值方式得出不同结论,姑且算一个技术问题。行业整体高估,那只能格雷厄姆的“投票机”理论来解释了,是一种交易现象查看全文

成长性应该加一个期限。我觉得是招商银行查看全文

钓鱼,就硬钓,不会吧不会吧查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292