yeerxh

yeerxh

他的全部讨论

$保利地产(SH600048)$ 浓眉大眼带头大哥果真不一样查看全文

有问题的是心态问题。很多人不懂经济学,很多人迷信西方经济学。岂不知,西方经济学是伪经济学。很多人动不动谈周期,谈衰退,谈崩溃,根本原因是不懂经济学,或者盲目迷信西方经济学。他们哪里知道,真正的经济学在中国!看看两千多年前的《管子》,那才是真正的经济学,是东方经济学的鼻祖。如今...查看全文

$保利地产(SH600048)$ di惨股的带头大哥查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66